Digital chikane ER tænkt ind i nye lovforslag

Tilføjelse 16.januar 2015:
Digital chikane er med i loven, der blev vedtaget for kort tid siden.
Her er den endelige vedtagelse

Præciseringen sker i spørgetiden:
“Beskæftigelsesudvalget har i brev af 16. januar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 6 (L 83), som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 6:
”Kan ministeren bekræfte, at digital chikane, dvs. chikane via internet, SMS og mail, er omfattet af lovforslagets bestemmelser?”

Endeligt svar:
Den del af lovforslaget, der vedrører forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd, omfatter også udøvelse af chikane. Dette gælder uanset på hvilken måde chikanen udføres.

I lovforslagets bemærkninger er begrebet ”anden krænkende adfærd” defineret. Det fremgår heraf, at det dækker chikane, og at det ikke er begrænset til bestemte for-mer, kanaler e.l. Det er netop for ikke at begrænse definitionen, at der ikke i lov-forslaget er beskrevet bestemte måder at udføre fx chikanen på. Dermed dækker lovforslaget også arbejdsrelateret chikane, der udføres digitalt.

Venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen”


Oprindeligt blogindlæg:

Godt nyt for cyberchikanerede: Ved en nærlæsning af høringsnotatet til lovforslaget om beskyttelse mod arbejdsrelateret vold og chikane viser det sig, at digitale chikane og trusler ER tænkt ind i forslaget. Det fremgår ikke af selve lovteksten, ej heller af bemærkningerne, men i høringsnotatet, som er kommet i forbindelse med behandlingen af forslaget, står der følgende: (min fremhævning med fed)

“Beskæftigelsesministeriet kan oplyse, at trusler og anden krænkende adfærd, der fremsættes over internettet, også er omfattet af forslaget. Arbejdsgiverens pligter vedrørende vold uden for arbejdstid vil vedrøre de ansatte, uanset hvor og hvordan volden udøves, og uanset om volden er rettet direkte mod de ansatte eller indirekte gennem vold mod de ansattes nærmeste. Pligterne vil kun omfatte tiltag, som arbejdsgiveren kan foretage på virksomheden.
Ovenstående bemærkninger er præciseret i bemærkningerne til lovforslaget.
Der kan ikke tages højde for den fremtidige udvikling i alle brancher. Derfor er det ikke muligt og hensigtsmæssigt at begrænse reglerne til at omfatte bestemte brancher og jobtyper.”

Når jeg nærlæser bemærkningerne, kan jeg imidlertid ikke finde nogen beskrivelse af chikane fra internettet. Jeg har derfor kontaktet Beskæftigelsesministeriet, som fortæller, at der efterfølgende vil komme en vejledning, som udarbejdes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, hvoraf det vil fremgå, at også chikane over internettet er medtaget.

Her kan du læse lovforslaget som blev fremsat sidst i november

Beskæftigelsesministerens tekst ved fremsættelsen

Her kan du læse høringsnotatet, hvor ovenstående passus er hentet.

Her kan du følge Folketinget, da lovforslaget blev fremsat. Du skal ca 13 minutter ind i videoen.

Forslaget er sendt i udvalgsbehandling, og der er frist for spørgsmål til behandlingen den 30. december.

Politikere bekræfter:
Fyens.dk har indhentet politiker kommentarer her, hvoraf det også fremgår, at politikerne regner med, at den digitale chikane er med

Arbejdsmarkedsordfører (A) Lennart Damsbo- Andersen siger blandt andet: – Vi kender nok alle det med, at arbejdsliv og fritidsliv bliver sværere og sværere at skille ad. Vi er alle offentlige, og det er nemt at finde hinanden på de sociale medier. Den virkelighed er vi nødt til at forholde os til.

Desuden har Fyens.dk indhentet en kommentar fra Socialrådgiverne, der er meget glade.

 

Abelone Glahn

Leave a Reply Text

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.